• مخازن دوجداره ذخیره اکسیژن و نیتروژن مایع و سیستم پایپینگ مربوط به آنها واقع در پلنت بندر دیر
  • مخازن دوجداره ذخیره اکسیژن و نیتروژن مایع و سیستم پایپینگ مربوط به آنها واقع در پلنت بندر دیر