• مهندسی، خرید و اجرای واحد استحصال آب صنعتی از پساب شهر اردستان به سفارش مجتمع فولاد اردستان
  • مهندسی، خرید و اجرای واحد استحصال آب صنعتی از پساب شهر اردستان به سفارش مجتمع فولاد اردستان
  • مهندسی، خرید و اجرای واحد استحصال آب صنعتی از پساب شهر اردستان به سفارش مجتمع فولاد اردستان