• طراحی پايه و تفصيلی و نظارت بر اجرای پالايشگاه مازوت شركت Unka Sun واقع در سليمانيه عراق
  • طراحی پايه و تفصيلی و نظارت بر اجرای پالايشگاه مازوت شركت Unka Sun واقع در سليمانيه عراق
  • طراحی پايه و تفصيلی و نظارت بر اجرای پالايشگاه مازوت شركت Unka Sun واقع در سليمانيه عراق
  • طراحی پايه و تفصيلی و نظارت بر اجرای پالايشگاه مازوت شركت Unka Sun واقع در سليمانيه عراق