• طراحی و ساخت مبدل اسکراپر واحد تولید روغن پایه شرکت زالپارس
  • طراحی و ساخت مبدل اسکراپر واحد تولید روغن پایه شرکت زالپارس