• طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکال تصفیه خانه فولاد سبزوار از جمله اسکراپرهای DAF، میکسرهای دور تند و کند، میکسرهای شیمیایی و دریچه های سه طرف آب بند