• طراحی و ساخت تجهيزات تصفيه خانه فولاد سفيد دشت از جمله ميکسرها، فيلترهای شنی و كربنی
  • طراحی و ساخت تجهيزات تصفيه خانه فولاد سفيد دشت از جمله ميکسرها، فيلترهای شنی و كربنی
  • طراحی و ساخت تجهيزات تصفيه خانه فولاد سفيد دشت از جمله ميکسرها، فيلترهای شنی و كربنی