• طراحی مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی کارون
  • طراحی مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی کارون