• طراحی مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و نظارت عالیه تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی کارون
  • طراحی مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و نظارت عالیه تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی کارون