• طراحی سیستم اطفاء و اعلام حریق مینی ریفاینری شرکت زالپارس به سفارش شرکت مبتکران پتروپژوه