• طراحی تفصیلی و نظارت عالیه واحد کود سوپرفسفات مجتمع صنعتی رفسنجان
  • طراحی تفصیلی و نظارت عالیه واحد کود سوپرفسفات مجتمع صنعتی رفسنجان