• طراحی تفصیلی واحد تولید پلی پروپیلن شرکت سراج گستران رجال (طرح توسعه پتروشیمی رجال)