• طراحی تفصیلی، پیش راه اندازی و راه اندازی واحد تولید کاتالیست شرکت بهین پلیمر آریایی (وابسته به پتروشیمی رجال)
  • طراحی تفصیلی، پیش راه اندازی و راه اندازی واحد تولید کاتالیست شرکت بهین پلیمر آریایی (وابسته به پتروشیمی رجال)