• شناسایی مشکلات و ارزیابی فنی و مالی جهت راه اندازی مجدد واحد استیپل پتروشیمی تندگویان