• سايزينگ كنترل ولو ها و طراحی خط پايپينگ آب رسانی ماشين های 1 و 3 واحد ريخته گری فولاد مباركه به سفارش شركت ايريسا