• طراحی و ساخت پایلوت نیمه صنعتی تصفیه پساب صنعتی مجتمع پتروشیمی کارون
  • طراحی و ساخت پایلوت نیمه صنعتی تصفیه پساب صنعتی مجتمع پتروشیمی کارون
  • طراحی و ساخت پایلوت نیمه صنعتی تصفیه پساب صنعتی مجتمع پتروشیمی کارون