• طراحی، خرید و نظارت بر اجرای تصفیه خانه کارخانه نساجی ماندگار