هیرسا پلیمر سهند

بررسی و تایید دانش فنی (License Endorsement)، مهندسی پایه و پکیج (Front End Engineering Feed) واحد PDH و PP شرکت هیرسا پلیمر سهند

ویژگی های شاخص طرح:

  • ظرفیت 200 هزارتن در سال