HSE

  • تهيه کليه دستورالعمل هاي مربوط به ايمني با توجه به استانداردهاي NFPA و API
  • انجام محاسبات مربوط به رينگ آب آتش نشاني با نرم افزار Pipenet
  • طراحي سيستم هاي Sprinkler و Deluge با استفاده از Pipenet
  • تهيه ديتاشيت هاي مربوط به تجهيزات آتش نشاني از قبيل مانيتورها،  Hydrant ها، سيلندرهاي CO2، پودر و …
  • طراحي نقشه هاي P&ID مربوط به توزيع آب آتش نشاني
  • طراحي مدرک Cause & Effect ايمني
  • تهيه نقشه مربوط به ناحيه بندي آتش
  • تهيه مدارک مربوط به MTO