کنترل پروژه

  • تهيه مدارك S Curve , CBS , WBS
  • تهيه مدرك برنامه زمان بندي پروژه
  • تهيه كليه گزارشات مديريتي
  • نظارت به روند پيشرفت پروژه و تشخيص تنگناها
  • تهيه روش و دستورالعمل اجرايي كارگاه جهت تنظيم ارتباط كارفرما با مشاوران و پيمانكاران