پایپینگ

 • طراحي مدل سه بعدي واحد ( تجهيزات، لوله ها و …) با استفاده از نرم افزارهاي CADWorx Plant ،PDMS و Auto Plant
 • انجام محاسبات مربوط به ضخامت لوله ها
 • انجام محاسبات هیدرولیکی خطوط انتقال
 • تهيه کليه دستورالعمل هاي مربوطه مطابق با استانداردهاي ASME و ANSI
 • تهيه مدرک Piping Classification/Specification
 • طراحي و تهيه نقشه هاي پلان لوله‌كشي (Piping Plan) و مقاطع لوله‌كشي شامل دو قسمت لوله‌كشي روزميني(Above Ground) و زيرزميني (Under Ground)
 • طراحي و تهيه نقشه هاي ايزومتريك لوله كشي
 • انجام محاسبات آناليز تنش با استفاده از نرم افزار CAESARII
 • تهيه مدرک MTO ( لوله ها، شيرها، اتصالات، اينچ-قطر و…)
 • تهيه مشخصات فني عايقكاري
 • تهيه مشخصات فني رنگ آميزي و کد گذاري لوله ها
 • دستورالعمل تست لوله ها
 • ليست ساپورت هاي مورد نياز
 • بررسي نقشه هاي سازندگان و هماهنگ نمودن آنها با نقشه هاي اجرايي
 • مشاوره، طراحي، نظارت و مهندسي خريد Piping