مکانیک

 • طراحي مکانيکي تجهيزات بر مبناي استانداردهاي ASME، API، TEMA و ساير آيين نامه هاي معتبر
 • استفاده از نرم افزارهاي PV-Elite، B-Jac، Tank و …
 • طراحي مخازن تحت فشار و اتمسفريك با استفاده از استانداردها و نرم افزارهاي معتبر
 • طراحی انواع تجهیزات مکانیکال ثابت اعم از مخازن تحت فشار و خشک کن ها(اسپری، سیالی، غلیانی و…)
 • ارائه و تكميل Data Sheet تجهيزات دوار و ثابت
 • تهيه دستورالعمل هاي مربوط به بازرسي و تست تجهيزات دوار و ثابت
 • تهيه دستورالعمل‌هاي مربوط به جوشكاري (WPS)
 • تهيه دستورالعمل‌هاي پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي تجهيزات دوار
 • تهيه Shop Drawing جهت ساخت
 • تهيه مدرک Material Requisition(MR)
 • تهيه دستورالعمل‌هاي نصب تجهيزات دوار و ثابت
 • تهيه مشخصات فني مربوط به رنگ و عايق
 • تهيه مدارك مربوطه به روغن تجهيزات و معادل سازي آن
 • تهيه ليست هاي Spare Part
 • تهيه دستورالعمل‌هاي تعميراتي تجهيزات دوار
 • انجام تعميرات مکانيکي و فعاليت‌هاي اصلاحي براي تجهيزات
 • نظارت بر ساخت تجهيزات، بازرسي فني در حين ساخت، مستند سازي مدارک و پشتيباني فني سازندگان