عمران

 • طراحي و آناليز سازه هاي فلزي با استفاده از نرم افزار
 • طراحي و آناليز سازه هاي بتني با استفاده از نرم افزار
 • طراحي و آناليز سازه هاي فنداسيون با استفاده از نرم افزار
 • محاسبات و تهيه نقشه هاي شمع كوبي
 • محاسبات و طراحي پايپ رک (Pipe Rack)
 • بررسي مطالعات ژئوتکنيک و مکانيک خاک
 • محاسبات و تهیه نقشه های مربوط به لاگن های آب
 • تهیه نقشه های مربوط به آرموتوربندی لاگن ها
 • تهيه نقشه هاي استراكچر شامل مقاطع جزئيات و متريال مورد نياز
 • تهيه نقشه هاي grounding جاده ها، سطوح و فنس ها
 • تهيه نقشه هاي فنداسيون مربوط به كليه تجهيزات
 • تهيه نقشه هاي مربوط به ساپورت – اسليپر ( support –sleeper) خطوط لوله
 • تهيه نقشه هاي تفصيلي جهت اجراي سازه ها و فنداسيون ها
 • تهيه نقشه هاي مربوط به سايبان تجهيزات و نردبان هاي مورد نياز
 • ارائه، تكميل و نهايي سازي مشخصات فني عمومي و تهيه مشخصات فني خصوصي در صورت نياز
 • تهيه جداول متره- برآورد و فهرست مقادير