برق

 • طراحي مدارهاي کنترلي پانل هاي LV و MV طبق اصول ارائه شده در بيسيك
 • طراحي خطوط MV و LV با استفاده از ETAP
 • طراحي مدارهاي حفاظتي موتورهايLV (MCC Panels) و MV طبق حفاظت هاي مورد نياز موتور و بيسيك پروژه
 • طراحي نقشه هاي سيستم Paging
 • انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها، تعيين اندازه كابل ها (با در نظرگرفتن افت ولتاژ مجاز، دماي محيط، مسير عبور کابل و ديگر پارامترهاي لازم)و اتصال كوتاه
 • انجام محاسبات مربوط به رله هاي حفاظتي (Relay Coordination)
 • انجام محاسبات و طراحي شبكه اتصال زمين (ارتينگ) برق و ابزار دقيق و نيز حفاظت صاعقه (Lightning) و تهيه نقشه هاي مربوطه
 • طراحي و انجام محاسبات الكتريكي مربوط به خط انتقال برق به واحد
 • محاسبات مربوط به Load Flow، Short circuit و Transformer Tap Settings
 • تهيه مدرک Load Shedding
 • طراحي پست هاي برقoutdoor – indoor و تهيه نقشه هاي مربوطه
 • طراحي نقشه هاي تفصيلي از قبيل: Conduit Banks ، Cable Trench و …
 • مشاوره، طراحي، نظارت، اجــرا و مهندسي خــريد سيستم هاي كنترل نيــروگاهي
 • مشاوره، طراحي، نظارت، اجــرا و مهندسي خــريد سيستم هاي اعلام حريق و حفاظتي
 • مشاوره، طراحي، نظارت، اجرا و مهندسي خريد تاسيسات روشنايي