ابزاردقیق

 • تهيه مدرک مشخصات فني طراحي ابزاردقيق
 • طراحي و محاسبات شيرهاي كنترل، شيرهاي اطمينان و اريفيس ها
 • ارائه، تكميل و نهايي سازي برگه هاي داده هاي فني ابزاردقيق(Datasheets) با نرم افزار INTOOLS
 • طراحي و خريد سيستم هاي کنترل بر مبناي PLC و PC
 • طراحي و تهيه نقشه هاي مربوط به F&G
 • طراحي مدارک Logic Diagram و Control Loop Diagram
 • طراحي و تهيه نقشه هاي جانمايي تجهيزات و سيم كشي در اتاق كنترل
 • طراحي و تهيه نقشه هاي استقرار ابزاردقيق به همراه مسير سيني ها، كانال ها و محل جعبه هاي اتصال
 • تهيه نقشه هاي HOOK-UP شامل : inst. Installation, inst. pressure piping, inst. air piping
 • طراحي و تهيه نقشه هاي سرسيم بندي مربوط به ابزاردقيق، مشخصات، اندازه هاي سيم، كابل هاي ابزاردقيق و جعبه هاي اتصالات مربوطه
 • تهيه مدرك جانمايي نصب تجهيزات ابزار دقيق
 • مشاوره و آموزش، طراحي، نظارت، اجرا و مهندسي خريد كليه تجهيزات ابزار دقيق
 • تهيه MTO تجهيزات ابزاردقيق
 • مشاوره، طراحي، نظارت، اجرا و مهندسي خريد آنالايزرها