بازرسی فنی

بازرسی فنی در صنایع مختلف به منظور نظارت بر عملیات عمرانی، نصب و راه اندازی تجهیزات، کنترل فعالیت ها و استانداردهای مورد نیاز، تاییدیه‌های تست و مشخصات فنی، انجام می‌گیرد، به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است.
تیم بازرسی شامل نیروی کار متخصص قادر به ارائه خدمات زیر می‌باشد:

  • تجزیه، تحلیل، انتخاب و جایگزینی مواد (فلزی و غیرفلزی) مشابه با ماده اصلی
  • عملیات NTD مانند چک کردن ضخامت، سختی، حرارتی، MT، PT، تست‌های دوره‌ای
  • مدیریت، مشاوره و انجام بازرسی در زمان پیش راه اندازی، نصب و راه اندازی
  • تهیه و تنظیم WPS، PQR، WQR، تحلیل تست رادیوگرافی و بازرسی جوش
  • کنترل تست‌های جوش تحت استانداردهای ASME / ANSI-API
  • بازرسی تجهیزات تحت فشار و تست‌های شیر ایمنی
  • تهیه روش‌های تولید، عملیات حرارتی و آماده سازی سطح قطعه، تست نهایی، رنگ و پوشش‌ها
  • تحقیق در مورد روش‌های جدید حفاظت از خوردگی و passivation
  • نظارت بر تجهیزات تولید، قطعات و سیستم‌های لوله کشی
  • آموزش‌های علمی در زمینه فنی بازرسی